SPU คืออะไร ?

Seller Support Desk

SPU คือข้อมูลพื้นฐานของสินค้าซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว เป็นการพัฒนาเนื้อหาสินค้าและการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่ง SPU เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเท่านั้น

ในอนาคต “สินค้า” จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญดังนี้

  1. SPU คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระหว่างผู้ขายทั้งหมดที่ใช้ SPU ชนิดเดียวกัน
  2. รายละเอียดอื่นๆ คือรายละเอียดเฉพาะของแต่ละ SKU ที่ผู้ขายนั้นๆกำหนดเองโดยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละผู้ขาย
  3. SKU คือรหัสของสินค้าซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละขนาด, ประเภท, และสีของสินค้านั้นๆ

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "ลาซาด้ามหาวิทยาลัย" หรือเข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานระบบ "Seller Centerรูปแบบใหม่"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์