ผู้ขายจะทราบได้อย่างไรว่าราคาที่แสดงเป็นราคาที่รวมค่าธรรมเนียมขนส่งแล้วหรือไม่?

Seller Support Desk

ค่าธรรมเนียมขนส่งอาจถูกรวมในราคาสินค้าของที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคู่แข่ง ซึ่งราคาจะถูกใช้สำหรับเปรียบเทียบเท่านั้น  พวกเราเข้าใจถึงระบบที่หลากหลายของตลาดออนไลน์ ความโปร่งใสของผลที่ปรากฏจึงอาจไม่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น  ปัจจัยของสถานที่ดำเนินการ/ที่อยู่ของร้านค้าและผู้ซื้อ เป็นต้น  นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวแล้วนั้น พวกเราเชื่อว่าราคาสินค้าของคู่แข่งที่แสดงในระบบสามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้ขายได้ในระดับหนึ่งว่าสินค้าของผู้ขายมีราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแข่งขัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์