ความหมายและรายละเอียดของแต่ละหัวข้อในรายงานทางบัญชี

Seller Support Desk

ความหมาย และรายละเอียดของแต่ละหัวข้อในรายงานทางบัญชี มีดังต่อไปนี้

1.ยอดเงินของช่วงเวลาเริ่มต้น (Opening Balance) คือ ยอดที่ทางลาซาด้าค้างชำระที่ถูกยกมาจากรอบบัญชีที่แล้ว
2. Sales Revenue คือ ยอดรวมของสินค้าที่ขายได้ในรอบการจ่ายเงินนั้นๆ
3. Other Revenue คือ รายได้อื่นๆที่ไม่ใช่รายได้ปรกติ เป็นยอดที่ถูกใช้สำหรับกรณีพิเศษต่างๆเช่น การชดเชยค่าขนส่ง หรือ การเครดิตคืนยอดที่ทำการโอนเงินผิดพลาดในรอบบัญชีที่ผ่านมา
4. ค่าธรรมเนียม (Fee) คือ ผลรวมของค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่ลาซาด้าพึงได้ตามที่ระบุในสัญญา
5. จำนวนเงินที่คืนให้ (Refund) คือ ยอดรวมของราคาสินค้าที่ขายออกไปและถูกตีคืนจากลูกค้าภายในรอบบัญชีซึ่งจะถูกหักออกจากยอดขายที่ต้องโอนให้ร้านค้า โดยประกอบด้วย 2 ประเภทคือ
5.1 Returned or Cancelled Orders คือ ค่าสินค้าที่ที่ถูกตีคืน
5.2 Fee on Refund คือ ค่าธรรมเนียมการขายของสินค้าที่ถูกตีคืน ผลรวมของค่าธรรรมเนียมดังกล่าวจะถูกคืนให้กับร้านค้า บวกเพิ่มใน subtotal (เนื่องจากลาซาด้า และร้านค้าไม่ได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมการขายของสินค้าที่ถูกตีคืน)
6. ยอดเงินหลังจากปิดบัญชี (Closing Balance) คือ แสดงยอดก่อนสุทธิที่ต้องชำระให้กับร้านค้า
7. ชำระเงิน (Payout) คือ ยอดเงินที่จะถูกโอนให้กับทางร้านค้า

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >>"การดำเนินการเรื่องเงิน"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์