เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาแคมเปญ ราคาสินค้าจะเป็นอย่างไร

Seller Support Desk

ราคาสินค้าจะกลับไปเป็นราคาขายเหมือนเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในหน้า "จัดการสินค้า" เมื่อสิ้นสุดแคมเปญแล้ว

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์