สินค้าสูญหายระหว่างการจัดส่ง ลูกค้าควรทำอย่างไร

Seller Support Desk

ลาซาด้าขอแนะนำให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม "ขอร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าคืนร้านค้า" ผ่าน  "ส่งคำร้องขอ"
ลาซาด้าจะแจ้งผล การตรวจสอบให้ท่านทราบภายใน 2 สัปดาห์  หรือโปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าที่เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2-0180-200

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์