พัสดุภัณฑ์สินค้ามีขนาดใหญ่เกินกำหนด

Seller Support Desk

ความหมาย: พัสดุภัณฑ์สินค้าของคุณมีขนาดด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ 180 เซนติเมตร และ/หรือ มีน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 70 กิโลกรัม ซึ่งจัดเป็นสินค้าขนาดใหญ่เกินกำหนดและทางลาซาด้าฯไม่สามารถให้บริการด้านการจัดส่งได้ 

ตัวอย่าง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์