ไม่มีการระบุถึงขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์

Seller Support Desk

ความหมาย

  • สินค้าไม่ได้ระบุขนาดของบรรจุภัณฑ์หรือน้าหนักของบรรจุภัณฑ์ขนาดของบรรจุภัณฑ์คือขนาดของกล่องบรรจุสินค้าที่มีสินค้าบรรจุอยู่ข้างในซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้า

ข้อแนะนำ

  • โปรดใส่ขนาดและน้าหนักของบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อให้การคานวณค่าจัดส่งนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเมื่อลูกค้าได้ทาการซื้อสินค้า

  • ค่าจัดส่งนั้นถูกคานวณจากน้าหนักตามปริมาตรโดยยึดตามขนาดของสินค้าการใส่ขนาดของสินค้าที่ไม่ถูกต้องจะทาให้ค่าจัดส่งนั้นสูงกว่าปกติซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า

วิธีการ

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful