โปรดระบุแบรนด์ของสินค้าในช่อง “Brand”

Seller Support Desk

ความหมาย

  • ร้านค้าระบุแบรนด์ของสินค้าไม่ถูกต้อง

ข้อแนะนำ

  • รูปภาพของสินค้ามีแบรนด์ของสินค้าปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน หรือแบรนด์อาจจะถูกระบุไปอีกแบบ (OEM, ไม่ได้ระบุไว้ และอื่นๆ)

วิธีการ

  • โปรดตรวจสอบว่าสินค้าที่ถูกอัพโหลดนั้นใช้แบรนด์ที่ถูกต้อง

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful