รูปภาพแสดงให้เห็นว่าสินค้าถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อ โปรดใช้รูปภาพใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงตัวสินค้าทั้งหมด

Seller Support Desk

ความหมาย

  • สินค้าถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อทำให้ลูกค้ามองไม่เห็นตัวสินค้า

ข้อแนะนำ

  • โปรดถ่ายรูปภาพของสินค้าที่ต้องการจำหน่ายโดยที่สินค้าไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อ

    สิ่งสำคัญ: โปรดจำไว้เสมอว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปใช้กับรูปภาพแรกเท่านั้น

 

ตัวอย่างของสินค้าที่ผ่านการอนุมัติ

 

 

ตัวอย่างของสินค้าที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful