Serial number on Casio watches

Seller Support Desk

 

การระบุรหัสสินค้า (serial number) ของนาฬิกาข้อมือยี่ห้อ Casio นั้น ผู้ขายจะระบุรหัสสินค้าโดยยึดข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ทางการของ Casio เป็นหลัก ซึ่งรหัสสินค้านั้นจะแยกเป็นสามส่วน ซึ่งระบุข้อมูลเดือนปีที่ผลิต รุ่นที่ผลิต และสีสินค้า ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลมาตรฐานของสินค้า ซึ่งเป็นปกติที่รหัสสินค้ามาตรฐานนี้จะถูกเพิ่มเติมต่อท้ายด้วย รหัสประเทศที่ผลิต หรือรหัสพื้นที่ที่ส่งจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นรหัสที่ไมได้ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ เนื่องจากไม่ใช่ข้อมูลหลักของสินค้า

 

ดังนั้น การที่รหัสสินค้าบนตัวผลิตภัณฑ์หรือบนป้ายที่ติดมากับตัวสินค้าไม่ตรงกับรหัสบนเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากมักมีรหัสเพิ่มเติมต่อท้ายจากรหัสหลัก ซึ่งรหัสที่เพิ่มมาก็คือรหัสของประเทศที่ผลิต และ/หรือประเทศที่จำหน่ายสินค้านั่นเอง

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful