สำหรับสินค้าเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด ต้องแสดงใบอนุญาตโฆษณาในการขายเครื่องมือแพทย์ในรูปที่ 2 เป็นต้นไป

Seller Support Desk

คำจำกัดความ:
สำหรับสินค้าที่กฎหมายจัดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด ผู้ขายต้องแสดงใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ใบ ฆ.พ.) ที่ขอจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา( อ.ย.) เอาไว้ในรูปที่ 2 เป็นต้นไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าชิ้นนี้ได้ผ่านการขออนุญาตโฆษณาอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขกฎหมายที่กฎหมายกำหนด

 


ตัวอย่างใบอนุญาตโฆษณาของเครื่องมือแพทย์

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful