สินค้านี้ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรารับรองดังกล่าวได้ถูกใส่เข้าไปในรูปใดรูปหนึ่งของสินค้า ถ้าสินค้าไม่ได้รับการรับรอง โปรดติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนทำการจัดจำหน่าย

Seller Support Desk

คำจำกัดความ:
- สำหรับสินค้าที่สามารถรับประทานได้ ต้องมีการแสดงสัญลักษณ์ของตรารับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(FDA) ในรูปใดรูปหนึ่งของสินค้า (ตั้งแต่รูปภาพที่สองเป็นต้นไป)
- สินค้าที่ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะต้องแสดงตรารับรองบนตัวสินค้าหรือบนบรรจุภัณฑ์ในรูปใดรูปหนึ่งของสินค้า (ตั้งแต่รูปภาพที่สองเป็นต้นไป)


ภาพตัวอย่าง :

 

ใส่ตรารับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(FDA)

ใส่ตรารับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI)

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful