ไม่มีการระบุถึงขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์

Seller Support Desk

คำจำกัดความ:
สินค้าไม่ได้ระบุขนาดของบรรจุภัณฑ์หรือน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ ขนาดของบรรจุภัณฑ์คือขนาดของกล่องบรรจุสินค้าที่มีสินค้าบรรจุอยู่ข้างในซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้า (เน้นหนาตรงขนาดกล่องรวมสินค้าบรรจุ) ค่าจัดส่งนั้นถูกคำนวณจากน้ำหนักตามปริมาตรโดยยึดตามขนาดของสินค้าการใส่ขนาดของสินค้าที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ค่าจัดส่งนั้นสูงกว่าปกติซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า


ข้อแนะนำ:
- โปรดใส่ขนาดและน้้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อให้การคานวณค่าจัดส่งนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้า
- ไม่อนุญาติให้ใส่ค่าเป็น 0

 

gib1.jpg

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful